จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ติดตามการขยายผล PLC


ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ และ คณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากการขยายผล การนำ PLC มาใช้ในการพัฒนางานของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขยายผล PLC ระดับสายชั้น

 หลังจากคณะครูแกนนำ PLC โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กลับจากการอบรม PLC ที่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ และ ศึกษาดูงานการนำ PLC มาพัฒนางานในโรงเรียนบ้านปะทาย จ.ศรีสะเกษ ระว่างวันที่15-19 พฤษภาคม 2559 ทางฝ่ายบริหารโดยการนำของ ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร ได้กำหนดนโยบาย ให้ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับรู้ถึงกระบวนการของ PLC และนำ PLC มาใช้ในการพัฒนางานทุกฝ่ายในโรงเรียน   จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม PCL ของคณะครู ในกลุ่มสาระวิชา และ สายชั้น ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559

--- PLC ระดับชั้น ม.1-2-3 ---
--- PLC ระดับ ม. 4-5-6 ---

ขยายผล PLC ระดับกลุ่มสาระ


หลังจากคณะครูแกนนำ PLC โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กลับจากการอบรม PLC ที่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ และ ศึกษาดูงานการนำ PLC มาพัฒนางานในโรงเรียนบ้านปะทาย จ.ศรีสะเกษ ระว่างวันที่15-19 พฤษภาคม 2559 ทางฝ่ายบริหารโดยการนำของ ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร ได้กำหนดนโยบาย ให้ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับรู้ถึงกระบวนการของ PLC และนำ PLC มาใช้ในการพัฒนางานทุกฝ่ายในโรงเรียน   จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม PCL ของคณะครู ในกลุ่มสาระวิชา และ สายชั้น ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559PLC  ระดับกลุ่มสาระ


1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน