จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

PLC คืออะไร??


PLC : Professional Learning Community

(ที่มา : โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์)


องค์ประกอบของ PLC


1. การเตรียมองค์กร เตรียมสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นปลอดภัยและสัปปายะ


2. ก่อรูปวัฒนธรรมองค์กรใหม่ การร่วมกันกำหนดเป้าหมายขององค์กรและข้อตกลงเบื้องต้นการออกแบบกิจกรรมเพื่อลดลำดับขั้นให้น้อยลง เป็นองค์กรระดับราบมากขึ้น และสร้างกลไกให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ ทั้งเป็นกลไกที่ดึงดูดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการด้วย เช่น การกำหนดช่วงเวลา สถานที่ หัวข้อ ผู้เข้าร่วม และผู้นำวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้งซึ่งผู้นำหรือผู้บริหารเป็นองค์ประกอบสำคัญมากในขั้นตอนนี้


3. กิจกรรม PLC


- Dialogue หรือกระบวนการสุนทรียสนทนาเพื่อเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้การและการด้วยการคุยกันในระดับราบเน้นการฟังอย่างรู้เท่าทันจิตใจของตนเองเพื่อการขจัดการตัดสินที่เกิดขึ้นขณะฟังการฟังนั้นก็จะเต็มไปด้วยความกรุณาต่อกันทุกคนจะมีโอกาสรับเนื้อความได้อย่างครบถ้วนทั้งมิติและเนื้อหาตัวอย่างหัวข้อคำถามเพื่อไดอะล็อกเช่น 5 ปีที่แล้วเราเห็นองค์กรเราเป็นอย่างไร อีก 5 ปีข้างหน้าเราอยากเห็นองค์กรเราเป็นอย่างไร อะไรที่หล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนแบบนี้เราอยู่ตรงไหนของจักรวาล เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างไร เป็นต้น


- Lesson Study เป็นกระบวนการร่วมกันพัฒนากิจกรรมการสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มครู ตัวอย่างหัวข้อคำถามเพื่อ Lesson Study เช่น ทำอย่างไรที่จะให้องค์กรโรงเรียนพัฒนาปัญญาภายในให้กับผู้เรียน กิจกรรมฝึกฝนการรู้ตัวมีอะไรบ้าง ทำอย่างไรบ้างกับเด็กแต่ละวัย การฝึกให้เด็กได้ใคร่ครวญควรมีกิจกรรมใดบ้าง การฝึกฝน Dialogue มีกระบวนการอย่างไร เป็นต้น


- S & L (Share & Learn) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากหน้างานของกันและกัน เน้นการอภิปรายร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โดยมีเจตจำนงที่ดีต่อกันทำให้งานพัฒนาขึ้น หรือเด็กๆได้รับการพัฒนาขึ้น อาจทำเป็นคู่เป็นกลุ่มย่อยและเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งองค์กรตัวอย่างหัวข้อคำถามเพื่อ S&L เช่น อะไรคือปัญหาหรือสิ่งที่เราต้องการพัฒนา ทำอะไรบ้างทำอย่างไร ผลเป็นอย่างไร อะไรที่ยืนยันว่าเราได้พบผลเช่นนั้น เราสามารถทำอะไรได้บ้าง เป็นต้น


- AAR (After Action Review) เป็นการร่วมกันอภิปรายสรุปในแต่ละหน้ามุมหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเพื่อทำให้เกิดการใคร่ครวญหรือการทบทวนต่อเรื่องนั้นๆตัวอย่างหัวข้อคำถามเพื่อ AAR เช่น เห็นอะไรรู้สึกหรือคิดอย่างไร อะไรที่เขาได้เรียนรู้ เป็นต้น

การสร้าง PLC ยังครอบคลุมถึงเด็กและผู้ปกครอง อันเป็นองค์ประกอบสำคัญด้วย ทั้งในแง่ของเป้าหมาย กระบวนการและกิจกรรม นั่นหมายถึง PLC จะสร้างมวลพลังแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับที่ คนที่แวดล้อมอยู่ให้มีวิวัฒน์ขึ้น
ทำไม ?? ต้อง PLCPLC จะช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจของครูแต่ละคนทั้งมิติความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จะสอนและความรู้ความเข้าใจต่อการสอนเช่นหลักสูตรจิตวิทยาการสอนการออกแบบกิจกรรมการวัดและประเมินผลเป็นต้น

PLC จะช่วยยกระดับทักษะของครูแต่ละคน เช่น ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสารทักษะ ict ทักษะการวัดและประเมินผลตลอดจนทักษะชีวิต เช่น ทักษะการจัดการความขัดแย้ง ทักษะการจัดการอารมณ์ ทักษะการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น


PLC ช่วยให้ครูแต่ละคนค้นพบความหมายของชีวิต ความหมายของการเป็นครู รู้สึกถึงคุณค่าของงาน ครูเห็นเป้าหมายที่สำคัญร่วมกันเป็นบุคคลและองค์กรการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มีความเป็นกัลยาณมิตร นั่นนคือ ถึงความมีอุดมการณ์นั้นเอง

 

รูปแบบการทำงานของ 3 นวัตกรรม PBL PLC จิตศึกษา ที่จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ดาวน์โหลดเป็น slide ได้ที่นี่
 slide PLC

ขั้นตอนการดูและการนำไปใช้งาน
  1. คลิกที่ slide จะแสดงในรูปแบบของ Preview
  2. สามารถดูได้ทันทีเลือกแสดงแบบใน chrome 
  3. หากต้องการดูแบบโหมดปกติในรูปแบบของ Google Slide ควรติดตั้ง Apps ที่ชื่อว่า Google Slide 
  4. หากต้องการนำไปใช้งานในรูปแบบ ของไฟล์ PDF หรือ ไฟล์ PPT ก็สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในมือถือ หรือ เครื่อง PC แล้วนำไปใช้งานได้ทันที


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น