จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ติดตามการขยายผล PLC


ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ และ คณะครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากการขยายผล การนำ PLC มาใช้ในการพัฒนางานของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น









วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขยายผล PLC ระดับสายชั้น

 หลังจากคณะครูแกนนำ PLC โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กลับจากการอบรม PLC ที่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ และ ศึกษาดูงานการนำ PLC มาพัฒนางานในโรงเรียนบ้านปะทาย จ.ศรีสะเกษ ระว่างวันที่15-19 พฤษภาคม 2559 ทางฝ่ายบริหารโดยการนำของ ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร ได้กำหนดนโยบาย ให้ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับรู้ถึงกระบวนการของ PLC และนำ PLC มาใช้ในการพัฒนางานทุกฝ่ายในโรงเรียน   จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม PCL ของคณะครู ในกลุ่มสาระวิชา และ สายชั้น ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559

--- PLC ระดับชั้น ม.1-2-3 ---
















--- PLC ระดับ ม. 4-5-6 ---

























ขยายผล PLC ระดับกลุ่มสาระ


หลังจากคณะครูแกนนำ PLC โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กลับจากการอบรม PLC ที่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ และ ศึกษาดูงานการนำ PLC มาพัฒนางานในโรงเรียนบ้านปะทาย จ.ศรีสะเกษ ระว่างวันที่15-19 พฤษภาคม 2559 ทางฝ่ายบริหารโดยการนำของ ผู้อำนวยการ อนุรักษ์ บุตรสาร ได้กำหนดนโยบาย ให้ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับรู้ถึงกระบวนการของ PLC และนำ PLC มาใช้ในการพัฒนางานทุกฝ่ายในโรงเรียน   จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม PCL ของคณะครู ในกลุ่มสาระวิชา และ สายชั้น ตั้งแต่วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559



PLC  ระดับกลุ่มสาระ


1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์












2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์







3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ








4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย








5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ







6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม






7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี









8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 





9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน